Imncn {Kma ]mbv
Pn : tImbw
tmv : Imncn
hnkvXow : 52.47 (N.In.ao)
{Kma ]mbv
hmUpIfpsS Fw
: 22
P\kwJy : 37017
]pcpjam : 18756
kv{XoI : 18261
P\km{X : 324 (N.In.ao)
kv{Xo : ]pcpj A\p]mXw : 974 : 1000
samw kmcX : 95%
kmcX (]pcpjam) : 97%
kmcX (kv{XoI) : 93%
Source : Census data 1991.
{Kma ]mbv {]knUv
t]cv : hn.-]n. aplZv Ckvambn
t^m (Bokv) : 04828 202486
t^m (hoSv) : 04828 204750
Source : Vikasana Report, Kanjirappally Grama Panchayat
Copyright 2003 by Information Kerala Mission , A-23, Jawahar Nagar, Thiruvananthapuram - 695041, Tel:-91-471-2313835, Email:ikm@eth.net